Warunki współpracy

§1. Informacje ogólne

Niniejsze Warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Mart’s Martyna Konowrocka (zwanym dalej „Wykonawcą”, w skrócie „Mart’s”), a firmą (zwaną dalej „Zamawiającym”), składającą zamówienie na wyroby bawełniane (zwanych dalej: „Produktami”).
Firma Mart’s Martyna Konowrocka, ul. Słoneczna 2, 05-270 Marki, NIP 125-133-10-02 jest właścicielem marki Mart’s Bags.
Niniejsze Warunki Współpracy mają zastosowanie do wszystkich zamówień i dostaw realizowanych przez firmę Mart’s Martyna Konowrocka. Warunki sporne lub warunki Zamawiającego, które odbiegają od Warunków sprzedaży, dostaw i płatności nie są uznawane, chyba że ich ważność została potwierdzona i zaakceptowana w formie pisemnej przez Wykonawcę.
Wszystkie dodatkowe ustalenia między Wykonawcą a Zamawiającym, podjęte w celu ułatwienia realizacji zawartej umowy, wymagają formy pisemnej. 

 

§2. Zamówienia

Mart’s akceptuje jedynie składanie zamówień w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

  1. Do przygotowania formularza zamówienia niezbędne są: pełna nazwa Zamawiającego z adresem siedziby, numer NIP, numer telefonu, imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby kontaktowej, adres do wysyłki.
    Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w Warunkach współpracy.

  2. Przed rozpoczęciem procesu produkcji Mart’s wysyła do Zamawiającego drogą mailową potwierdzenie zamówienia wraz z wizualizacją nadruku na produkcie. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych w zamówieniu i projekcie. Akceptacja oznacza zatwierdzenie całości projektu do produkcji, zarówno pod kątem graficznym, jak i tekstowym.

  3. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Mart’s, jakiekolwiek zmiany dotyczące zaakceptowanej wizualizacji bądź prototypu nie będą możliwe.

  4. Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków towarowych) na obszarze oraz polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczanie na towarach w sposób określony w zamówieniu lub umowie, oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełnąodpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku podniesienia wobec firmy Mart’s jakichkolwiek roszczeń, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić firmie Mart’s równowartość kwot lub innych świadczeń, jakie firma Mart’s musiała spełnić celem zaspokojenia roszczeń. Zamawiający odpowiada również za poniesione przez firmę Mart’s koszty procesu. Zamawiający upoważnia niniejszym firmę Mart’s do wykonywania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa powyżej, w pełnym zakresie, w jakim przysługują jej te prawa, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia lub umowy.

  5. Złożenie Zamówienia oznacza wyrażenie zgody przez Zamawiającego na wykorzystywanie zdjęcia produktu objętego zamówieniem wraz ze znakami towarowymi i innymi oznaczeniami do celów marketingowych Wykonawcy, a w szczególności do wykorzystywania w portfolio Wykonawcy, co obejmuje nieograniczone w czasie uprawnienie do publicznego udostępniania takiego zdjęcia produktu przez Wykonawcę, w szczególności w internecie.

 

§3 Realizacja

Standardowo zlecenia (dotyczy modeli w obecnej ofercie Mart’s) realizowane są w terminie 15-20 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji po wcześniejszym zaakceptowaniu wizualizacji elektronicznej lub próby. Ponadto termin realizacji ustalany jest każdorazowo przez Dział Handlowy wraz z innymi warunkami zamówienia. Termin dostawy zamówionych towarów podany jest jako termin przybliżony i nie należy traktować go jako termin ostateczny, może różnić się od podanego na formularzu zamówienia o +/-2 dni robocze.
Wykonawca zastrzega, iż niedotrzymanie terminu wcześniej uzgodnionego jako ostateczny nie jest podstawą do reklamacji - w szczególności, gdy opóźnienie nie nastąpiło z winy Mart’s Bags.
Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody jedynie do wartości materiału. Mart’s nie odpowiada za nie wykonanie zlecenia w terminie z przyczyn obiektywnych.

 

§4 Próbki

W celu zapoznania się z ofertą i jakością produktów Mart’s istnieje możliwość prezentacji, wypożyczenia dotychczasowych realizacji lub zakupu wzorów.
Koszt wysyłki produktu pokrywa Zamawiający.
Po zatwierdzeniu zamówienia istnieje możliwość przesłania zdjęcia na adres e-mail pierwszej sztuki produktu z nadrukiem w celu potwierdzenia zgodności nadruku z wizualizacją.
Przed złożeniem zamówienia istnieje możliwość wykonania prototypu produktów. Usługa ta jest odpłatna:Próbny produkt bez nadrukuKoszt za 1 sztukę: 30 zł netto/szt.
Próbny produkt z nadrukiem1-4 kolorów nadruku: 120 zł netto/szt.
5-8 kolorów nadruku, CMYK: 220 zł netto/szt.
Termin realizacji ustala indywidualnie Dział Handlowy.
Koszt wysyłki produktu pokrywa Zamawiający.
Po zatwierdzeniu zamówienia istnieje możliwość przesłania zdjęcia na adres e-mail pierwszej sztuki produktu z nadrukiem w celu potwierdzenia zgodności nadruku z wizualizacją.W przypadku gdy Zamawiający w ustalonym indywidualnie z handlowcem czasie od otrzymania zdjęcia mailem, nie dłużej jednak niż ____ od dnia otrzymania zdjęcia nie prześle rzeczowych komentarzy dotyczących nadruku będzie uznane, że został wykonany prototyp produktu i zostaną naliczone koszty wykonania próby (zob. art. 2b.)
W przypadku gdy Zamawiający w ustalonym indywidualnie z handlowcem czasie wprowadzi zmiany w projekcie zostaną naliczone koszty wykonania próby (zob. art. 2b.) oraz koszty za przygotowalnie w wysokości 50 zł netto za 1 kolor nadruku w 1 miejscu.
W przypadku rezygnacji z zamówienia, Zamawiający zapłaci za próbny produkt (zob. art. 2b.) oraz za koszty przygotowalni sitodrukowej w wysokości 50 zł netto za 1 kolor nadruku w 1 miejscu. Faktura za tą usługę wystawiana jest w przypadku rezygnacji z zamówienia.

 

§5 Dostawa

Wykonawca ma prawo dostarczyć do 5% mniejszą ilość towaru niż wymagana ilość określona w zamówieniu. W tym przypadku faktura VAT zostanie odpowiednio skorygowana.
Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub transportem własnym. Koszty dostawy są uzgadniane indywidualnie. Podane ceny nie obejmują ubezpieczenia, cła i ewentualnych podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych
Sposób pakowania oraz ilość opakowań zbiorczych, ich waga i wymiary są określane przez Wykonawcę maksymalnie na dwa dni przed planowaną dostawą.
W przypadku dostarczenia przez kuriera uszkodzonego towaru Zamawiający jest zobowiązany do wypisania protokołu szkody w obecności kuriera oraz do zatrzymania listu przewozowego, jeśli to możliwe należy wykonać dokumentację zdjęciową uszkodzonej przesyłki. W przypadku dostarczenia uszkodzonej paczki należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wykonawcę.

 

§6 Płatność

Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji, o ile nie postanowiono inaczej, jest dokonanie przez Zamawiającego przedpłaty na podstawie faktury zaliczkowej w wysokości 100% wartości brutto od momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Przez wpłatę rozumie się uznanie na rachunku Mart’s.
Odroczenie terminu płatności jest możliwe po indywidualnym ustaleniu z Działem Handlowym. Przy zamówieniach powyżej 10 000 zł wymagane dodatkowe zabezpieczenia w postaci zaliczki. Nie uregulowanie zobowiązań w terminie powoduje zmianę formy płatności na przedpłatę i może skutkować wstrzymaniem wysyłki kolejnego zamówienia do czasu uregulowania zaległości.

 

§7 Reklamacje

Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony, dostarczony w opakowaniu, które nie nosi śladów uszkodzeń lub towar niezgodny z zamówieniem złożonym przez zamawiającego.
W przypadku gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, Mart’s zobowiązane jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub wymiany wadliwych towarów.
Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej najpóźniej 7 dni od momentu doręczenia przesyłki.
Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia towaru, w szczególności czy jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem i wizualizacją. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi wady towaru lub różnice ilościowe, zobowiązany jest we wskazanym terminie poinformować o tym Wykonawcę, podjąć szczegóły powstałych wad i braków. W przypadku reklamacji jakościowej wymagana jest dokumentacja fotograficzna wad towaru.
W przypadku stwierdzenia wad towaru, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadliwy towar do siedziby Mart’s, na koszt Wykonawcy, chyba że strony ustaliły inaczej.
Wykonawca zastrzega możliwość wystąpienia różnic w odcieniach i gramaturze bawełny między poszczególnymi dostawami. Kolor może nieznacznie różnić się od tego przedstawionego na stronie internetowej www.torby-bawelniane.pl a podane kolory Pantone są zbliżone i służą wyłącznie celom informacyjnym.
Zastrzegamy sobie odstępstwa w wymiarach poszczególnych toreb +/- 1 cm w ramach jednej dostawy.
Umiejscowieniu nadruku na produkcie w ramach jednej dostawy może różnić się +/- 1 cm. Nadrukowane kolory mogą nie odzwierciedlać w 100% wybranego odcienia z palety Pantone Solid Coated. Kolory nadruków w skali Pantone Solid Coated są jedynie orientacyjnymi wartościami, do których Wykonawca postara się uzyskać kolor możliwie bliski.
Tkanina bawełniana jest materiałem chłonnym, finalny efekt zależy od koloru podłoża i jego struktury. Na życzenie Klienta istnieje możliwość akceptacji nadruku. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Handlowym.
Zaleca się pranie ręczne w temperaturze 30 stopni Celsjusza. Wykonawca zastrzega możliwość kurczenia materiału po upraniu do 8-15%.
Podczas produkcji i transportu bawełny w naturalnym kolorze mogą wystąpić zagięcia materiału. Ze względu na charakter tkaniny, nie można ich usunąć, ich obecność nie może być podstawą do złożenia reklamacji.
Rozpatrzenie reklamacji wynosi 7 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia. W przypadku oddalenia reklamacji koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi Zamawiający.
Odpowiedzialność Mart’s z tytułu wad towaru obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania Wykonawcy. Odpowiedzialnością Mart’s nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej odpowiedzialność Mart’s zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez Zamawiającego ceny netto reklamowanego Towaru. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego ulegają wyłączeniu. Jakakolwiek odpowiedzialność Wykonawcy wykraczająca poza regulacje niniejszych Warunków Współpracy jest wyłączona, w szczególności ustawowa odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenoszona jest na Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przed przekazaniem go osobie trzeciej. To samo dotyczy towaru przekazanego do znakowania przez osoby trzecie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do Zamawiającego. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.

 

§8 Zwrot produktów i odstąpienie od umowy

Wszystkie produkty oferowane przez Mart’s są niefabrykowane, produkowane na życzenie Zamawiającego po złożeniu zamówienia i akceptacji wizualizacji (indywidualny nadruk, kolor materiału, rozmiar), w związku z tym zwrot i odstąpienie od umowy Zamawiającemu nie przysługuje.

 

§9 Ustalenia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w/w ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Mart’s.
Składając zamówienie lub zlecenie na znakowanie towaru w Mart’s Zamawiający akceptuje powyższe warunki współpracy.


 

Mart’s Martyna Konowrocka

05-270 Marki, ul. Słoneczna 2

tel. +48 512 333 612

info@torby-bawelniane.pl www.torby-bawelniane.pl